5

 God

Of weet u niet de de Heilige geest in u woont (1 kor. 6 )

Alleen al het idee dat de Heilige Geest in mij woont zou voldoende moeten zijn om mijn leven en de kijk op mezelf te veranderen!

Denk hier eens goed over na wat dat zou kunnen betekenen mocht je daar elke moment van de dag van doordrengt zijn.

God is in mij! Ik ben Gods tempel! Wat een ontzagwekkende gedachte! Elke dag zou ik me moeten herinneren: “Christus leeft in mij” (Galaten 2:20). 

Dit feit zou me moeten aanmoedigen om een christelijk leven te leiden. Het christelijke leven is een bovennatuurlijk leven.

Maar het lijkt soms een onmogelijk leven om te leiden, onmogelijkheid om te leven als een heilige, te wandelen in heiligheid, mijn roeping waardig te wandelen en vervuld te zijn met de Geest.

TOCH, ik moet echter niet ontmoedigd worden. Een bovennatuurlijk Persoon leeft in mij om het onmogelijke mogelijk te maken! Ik zelf kan het niet, maar Hij kan het! Ik heb zelf weinig kracht of bekwaamheid, maar HIJ is in mij!

“Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is” (Efeziërs 3:20).

Dit feit maakt het ook mogelijk tijdens mijn leven een zegen te zijn voor anderen. 

Johannes 7:38-39: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was)”.

Het is Gods verlangen dat mijn leven zou overvloeien naar anderen. Uit mijn binnenste zullen “stromen van levend water vloeien”! De Heilige Geest is in mij om dit mogelijk te maken.

Als we er nu bij stilstaan dat in elk van ons dezelfde Geest woont dan wordt de éénheid meteen een stuk begrijpelijker. “en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede” (Efeziërs 4:3). Wanneer ik me realiseer dat dezelfde Geest die in mij leeft ook in elk waar kind van God leeft, dan begin ik de eenheid te waarderen die ik heb met anderen die wedergeboren zijn.

Dat de Heilige Geest in ons woont zou een uitwerking moeten hebben op onze levenswandel. Een heilige wandel. De Heilige woont in mij, en ik behoor heilig te zijn zoals Hij heilig is (vergelijk 1 Petrus 1:16). 

Als de Heilige Geest in ons woont dan is dat zichtbaar voor hen die niet geloven.  1 Korinthiërs 14:24-25: “Maar als allen zouden profeteren, en er kwam een ongelovige of nietingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. 25En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is”. 

 

Dit is echter wat God over je zegt!

Tot slot nog deze, mocht je twijfelen of je het wel allemaal kan, of je tegenstand niet te groot is?

Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld [Satan] is (1 Johannes 4:4).

 

Opdracht

Bedenk een gebied in je leven waar je ovewinning nodig hebt. Betrek daar de inhoud van dit stukje onderwijs op.

Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld [Satan] is!

 

Ik schrijf me in

voor komende zondag